Урок 1. Род, число и падеж имен существительных. Склонение существительных женского рода твердой разновидности (тип žena). Склонение прилагательных женского рода твердой разно- видности и притяжательных местоимений má, tvá, svá (moje, tvo- je, svoje). Спряжение глаголов типа pracovat, žít. Предлоги v, na. Союзы а и ale.

NAŠE RODINA

Naše rodina je velká. V bytě bydlíme můj otec, má matka, bratr a já. Bratr chodí do základní školy1. Mám ještě sestru. Ta je už vdaná a má svůj byt, kde bydlí se svým manželem a dětmi. Děti jsou ještě malé a chodí do školky2. Já studuji na právnické fakultě Karlovy univerzity. Oba moji rodiče jsou zaměstnaní. Otec pracuje v továrně3 jako inženýr, matka je lékařkou a pracuje na poliklinice. Mám také dědečka a babičku. Ti žijí na venkově4, kde mají svůj domek a zahradu. Často k nim jezdíme na návštěvu5, a v létě na prázdniny.

* * *

Milan: Dobrý den, Alenko, jak se máš6?
Alenka: Děkuji7, dobře.
Milan: Kam tak spěcháš?
Alenka: Jdu ke své sestře, má dnes narozeniny. Sejdou se tam všichni příbuzní. Tchán a tchyně mé sestry, budou tam také dvě mé sestřenice a bratranec. A víš vůbec, že jsem teta? Mám malého synovce, jmenuje se Petr8.
Milan: To já jsem strýcem už dva roky. Mám neteř. Ta už mluví a říká mi „strýčku“. Dnes k nám přijdou se švargrovou na návštěvu. Tak ti přeji, teto, veselou zábavu.
Alenka: Dekuji, na shledanou.

Slovníček

bratranec, -nсе m двоюродный брат
dcera, -у f дочь
dost достаточно
již, už уже
lékařka, -у f врач (женщина)
v létě летом
mluvit говорить
narozeniny, -in pl день рождения
neteř, -e f племянница
pracovat работать
právnická fakulta, -у f юридический факультет
prázdniny, -in pl каникулы
přát желать
příbuzný, -ého m родственник
rodiče pl родители
rodina, -у f семья
rok, -u m год
říkat говорить
sejít se встретиться
sestřenice, -e f двоюродная сестра
spěchat спешить
strýc, -e m дядя
studovat учиться
synovec, -e m племянник
školka, -у f детский сад
švagrová, -у f золовка, невестка
tchán, -а m тесть, свекор
tchyně, -ě f теща, свекровь
továrna, -у f фабрика
vdaná замужем
víš (inf. vědět) знаешь
vlastní собственный
vůbec вообще
zábava, -у f развлечение
zahrada, -у f сад
zaměstnaný работающий

Лексико-грамматические пояснения

1. Bratr chodí do základní školy.
chodit do školy
jít do školy
Брат учится в средней школе (восьмилетке).
1. учиться в школе; 2. ходить в школу
идти в школу
2. chodit do školy посещать детский сад
3. ЗАПОМНИТЕ:
pracovat v továrně
pracovat na poliklinice
ЗАПОМНИТЕ:
работать на фабрике
работать в поликлинике
4. Глаголы bydlet и žít переводятся на русский язык жить, но употребляются в разных словосочетаниях:
bydlet / bydlit
žít
Babička a dědeček jijí na venkově.
Otec a matka žijí spolu 25 let.
Bydlím ve městě.
Bydlím v novém domě.
жить / проживать
жить (существовать)
Бабушка и дедушка живут в деревне.
Отец и мать живут вместе 25 лет.
Я живу в городе.
Я живу в новом доме.
5. jezdit na návštěvu
jít na návštěvu
být na návštěvě
mit návštěvu
ездить в гости
идти в гости
быть в гостях
принимать гостей
6. Jak se máš?
Jak se máte?
Mám se dobře.
Как ты поживаешь?
Как вы поживаете?
Я живу хорошо.
7. děkovat (komu? — дат. пад.)
Děkuji vám.
Děkuji.
благодарить (кого — вин. пад.)
Благодарю вас.
Благодарю. / Спасибо.
8. jmenovat se
Jmenuji se Petr.
Jak se jmenujete?
называться (по имени, по фамилии)
Меня зовут Петр.
Как вас зовут? / Как ваша фамилия?
Грамматические объяснения

Род, число и падеж имен существительных

В чешском языке, как и в русском, три грамматических рода:

 • мужской род — mužský rod (maskulinum)
 • женский род — ženský rod (femininum)
 • средний род — střední rod (neutrum)

Все существительные в чешском языке относятся к одному из трех родов и изменяются по числам и падежам.
К мужскому роду относятся:

 • существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на твердый или мягкий согласный: bratr, student, strom, les, muž, otec, pokoj, nůž, koš
 • некоторые существительные, обозначающие лица мужского пола и оканчивающиеся на -а, -е и -í: předseda, starosta, komunista, tvůrce, zástupce, průvodce, krejčí.

К женскому роду относятся:

 • существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на -а или -e (-ě): žena, sestra, kniha, lampa, tužka; nůše, vesnice, země;
 • существительные, оканчивающиеся на согласный основы: noc, věc, kost, píseň, krev, loď, postel, pomoc, mládež.

К среднему роду относятся:

 • существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на -о: okno, křeslo, kino, divadlo, Rusko; на -e (-ě): pole, moře, slunce, letiště, pracoviště; на -í: pozvání, stavení, náměstí, čtení и некоторые другие группы существительных.

В склонении существительных всех трех родов в зависимости от качества согласных основы различаются существительные твердой и мягкой разновидности.
К твердой разновидности относятся существительные, основа которых оканчивается на твердый согласный (n, t, d, k, h, ch, g, s, p, b, v, f, m), и большая часть существительных на z, l:

 • мужской род: bratr, pán, voják, hoch, stůl, dvůr, sníh, dům, kout;
 • женский род: žena, ruka, kráva, moucha, mapa, noha, Moskva, Praha;
 • средний род: město, okno, metro, slovo, ucho, Oslo, Mexiko.

К мягкой разновидности относятся существительные, основа которых оканчивается на согласные j, ň, ť, ď, š, ž, ř, с, č, и некоторые существительные с основой на l, z:

 • мужской род: muž, kůň, kraj, učitel, letec, nosič, lyžař, peníz
 • женский род: ulice, kůže, linie, neděle, lavice, přítelkyně
 • средний род: pole, moře, slunce, pracoviště, letiště.

В чешском языке два числа: единственное и множественное. Некоторые существительные имеют форму только единственного числа (listí, umění, ovoce, zelenina, mládež, obyvatelstvo и др.) или только множественного числа (dveře, noviny, housle, brýle и др.).

В чешском языке семь падежей. Падежи обозначаются порядковыми числительными. Кроме того они имеют и латинские названия.

Порядок расположения чешских падежей и их соответствие в русском языке:

[table id=6 /]

Склонение существительных женского рода твердой разновидности (тип žena)

[table id=7 /]

Склонение прилагательных женского рода твердой разновидности (dobrá) и притяжательных местоимений женского рода má, tvá, svá / moje, tvoje, svoje

[table id=8 /]

Замечания к склонению существительных (тип žena) и к склонению прилагательных и притяжательных местоимений

 1. По образцу существительных типа žena склоняются все существительные женского рода, оканчивающиеся в форме им. падежа ед. числа на гласный с предшествующим твердым согласным основы.
  Окончания существительных женского рода на -а в чешском и русском языках во многом совпадают.
  Характерные особенности этого склонения в чешском языке заключаются в следующем:
  а) У существительных с основой на k, h, ch, g, r в дат. и предл. падежах ед. числа перед окончанием возникает чередование согласных основы:

  • k / с: ruka — ruce, matka — matce, babička — babičce, Boženka — Božence
  • h / z: kniha — knize, Volha — Volze, podlaha — podlaze, Praha — Praze
  • ch / š: moucha — mouše, střecha — střeše, macecha — maceše
  • g / z: Olga — Olze, Riga — Rize, tajga — tajze
  • r / ř: sestra — sestře, Věra — Věře, Barbora — Barboře, víra — víře

  б) В отличие от русского языка, в чешском языке у существительных женского рода употребляется звательная форма, имеющая особые окончания: Milá sestro!, Drahá babičko!, Vážená soudružko!, Milá Helenko!, а во мн. числе она равна форме им. падежа как у существительных, так и у относящихся к ним прилагательных и местоимений.
  в) Вин. падеж мн. числа существительных женского рода одушевленных и неодушевленных и относящихся к ним прилагательных и местоимений, в отличие от русского языка, всегда равен форме им. падежа мн. числа.
  Сравните:
  Já dobře znám tvé sestry. — Я хорошо знаю твоих сестер.
  Já dobře znám své chyby. — Я хорошо знаю свои ошибки.
  г) В род. падеже мн. числа у существительных типа žena в группе конечных согласных, как и в русском языке, нередко появляется вставное е: sestra — sester, barva — barev, matka — matek, továrna — továren, posluchárna — poslucháren.

  Примечания к правописанию:
  1. В дат. и предл. падежах ед. числа после согласных с, z, š, l, s, ř всегда пишется буква е: v ruce, v knize, o Věře, ve škole, na střeže, na Volze, v míse; после n, t, d и губных m, b, p, v, f всегда пишется орфографическое ě: na univerzitě, v továrně, na mapě, o tetě, o krávě, o módě, v Ufě.
  2. Окончания дат. и предл. падежей мн. числа всегда имеют долгий гласный: sestrám, studentkám, o sestrách, o studentkách, а в твор. падеже — краткий: sestrami, studentkami.
  3. Окончания прилагательных всегда долгие.

 2. У притяжательных местоимений женского рода в формах им., вин. и зват. падежей ед. и мн. числа имеются параллельные стяженные и нестяженные формы.
  [table id=9 /]

Спряжение глаголов (тип pracovat, žít) в настоящем времени

[table id=10 /]

По образцу глаголов pracovat — pracuji спрягаются все глаголы, которые в инфинитиве (и в форме причастий прошедшего времени на -l) имеют суффикс -ova-, а в формах настоящего времени суффикс -uj- с окончаниями -i, -es, -е, -eme, -ete, -í: kupovat (kupoval) — kupuji, milovat (miloval) — miluji, děkovat (děkoval) — děkuji, jmenovat se (jmenoval se) — jmenuje se, pozdravovat (pozdravoval) — pozdravuji, telefonovat (telefonoval) — telefonuji.

Примечание. Это очень многочисленный, продуктивный, постоянно пополняющийся класс глаголов. Глаголы иностранного происхождения оформляются, как правило, при помощи суффикса -ova-: informovat, telegrafovat, diskutovat.

По образцу глаголов этого класса спрягается также небольшая группа непродуктивных глаголов типа žít — žiji, основа прошедшего времени которых равна корню на гласный (ží-t, ži-l), а основа настоящего времени — корню плюс -j-. Сравните: pít (pil) — piji, mýt (myl) — myji, hrát (hrál) — hraji, rýt (ryl) — ryji, přát (přál) — přeji, smát se (smál se) — směji se, zrát (zrál) — zraje (obilí), tát (tál) — taje (sníh), bít (bil) — bije.

Примечание. В разговорном языке в форме 1-го лица ед. числа глаголов этого класса употребляется окончание -u: pracuju, kupuju, žiju, piju.

Примечания к правописанию:
1. В 1-м лице ед. числа настоящего времени глаголы типа pracovat, žít имеют окончание -i краткое, а в 3-м лице мн. числа окончание долгое.
2. Глаголы типа žít, имеющие в форме инфинитива долгий корневой гласный, сокращают его в формах настоящего (часто и прошедшего) времени: žít — žiji, žil, bít — biji, bil, mýt — myji, myl, но: hrát — hraji, hrál.

Предлоги v, na

Предлоги v и na, отвечающие на вопрос kde? (где?), как и в русском языке, обозначают место и употребляются с предл. падежом (6. pád): dům — v domě, na domě, byt — v bytě, škola — ve škole, na škole (studuji na vysoké škole), továrna — v továrně, řeka — na řece, v řece, rodina — v rodině, fakulta — na fakultě.
Иногда могут быть употреблены оба предлога nа и v: zahrada — na zahradě / v zahradě, závod — v závodě / na závodě.

Союзы а и ale

1. Союз а является наиболее употребительным в чешском языке соединительным союзом. В русском языке ему соответствует союз и: otec a matka; byt je velký a světlý; mám bratra a sestru.
Иногда союз а употребляется в противительном значении:
Slunce svítí, a nehřeje. / Солнце светит, но не греет.

Примечание. Перед союзом a не ставится запятая, когда он соединяет предложения и члены предложения: Bratr a sestra odjeli k babičce. Fouká vítr a okna se otevírají. Перед союзом a в противительном значении ставится запятая.

2. Союз ale является наиболее употребительным противительным союзом. По значению он соответствует русским союзам но, однако, иногда союзу а.
Náš byt není velký, ale je pohodiny. / Наша квартира небольшая, но удобная.
Odešel, ale brzy se vrátil. / Он ушел, но скоро вернулся.
Ne mně, ale tobě. / Не мне, а тебе.

Примечание. Перед противительным союзом ale ставится запятая.

УПРАЖНЕНИЯ

 1. Ответьте на вопросы:
  1. Jak se jmenujete?
  2. Kde bydlíte?
  3. Kde bydlí vaši rodiče?
  4. V jakém domě máte byt?
  5. Kde pracuje tvůj otec?
  6. Je tvá matka zaměstnaná?
  7. Máte sestru nebo bratra?
  8. Kde žije tvá babička?
  9. Kdo k nám dnes přijde na návštěvu?
  10. Je starší sestra už vdaná?
  11. Kolik dětí má tvá sestřenice?
  12. Chodí děti do školy?
  13. Jezdíte často na venkov?
  14. Máte zahradu?
  15. Kdy máš narozeniny?
  16. Jak se jmenuje tvůj bratranec?
  17. Kdo pozdravuje tvou sestru?

 2. Дополните предложения существительными в скобках:
  • Čtu dopis od (kamarádka, sestra, Olga, Zdena, teta, dcera, babička).
  • Nesu dárek (kamarádka, matka, sestra, teta, Olga, Tamara, Marta, Helenka).
  • Často navštěvuji (matka, sestra, babička, teta, kamarádka, Helena, Zdena).
  • Děti sedí na (podlaha, pohovka, tráva, louka, lavička).
  • Mluvíme o (kamarádka, matka, sestra, kniha, zahrada, Tamara, Vilma).
  • Jdu do školy s (kniha, aktovka, tužka, Věra, Dana, Květa, Jarmila, Alena).
  • Mluvím s (žena, dcera, matka, babička, manželka, Olga, Vilma, Dana).
 3. Раскройте скобки, имена собственные поставьте в звательном падеже:
  • (Věra), kde studuješ?
  • (Mařenka), kde žijí tvoji rodiče?
  • (Vlasta), co děláš dnes večer?
  • (Maminka), pijete čaj nebo kávu?
  • (Marta), jdeš se mnou do školy?
  • (Helenka), co to čteš?
  • (Kamarádky), kam půjdeme večer?
  • (Soudružky), máme dnes volný den.
 4. Раскройте скобки. Существительные, прилагательные и местоимения поставьте в соответствующем падеже:
  • V (má nová kniha) jsou obrázky.
  • Studuji se (svá nová kamarádka).
  • Knihy jsou v (tvá nová aktovka).
  • Čtu (zajímavá pohádka).
  • Čtu knihu (svá malá sestra).
  • Moje nové kamarádky studují na (filologická fakulta).
  • Moje matka je učitelkou na (vysoká škola).
  • Bratr žije se (svá mladá manželka) v Bratislavě.
  • Otec mi koupil (nová aktovka).
  • Bydlíme v (stará Praha) v (Dlouhá třída).
  • Píšu (nová tužka).
  • Bratr pracuje ve (velká továrna).
  • Často navštěvujeme (svá stará babička).
  • Nedávno jsem viděla (tvá teta).
  • Máme (malá zahrádka.)
 5. Образуйте родительный и предлоный падеж множественного числа:
  česká kniha, stará babička, zajímavá pohádka, malá sestra, velká továrna, nová sousedka, velká rodina, hezká krajina, pěkná zahrada
 6. Раскройте скобки, поставьте глаголы в соответствующем лице:
  • Jsem studentka, (studovat) na univerzitě.
  • Moje sestra (studovat) na vysoké škole ekonomické.
  • Studenti naší skupiny (studovat) velmi dobře.
  • Otec (pracovat) v závodě.
  • Dědeček už (nepracovat), je starý.
  • Kde (pracovat) pan Skála? Pan Skála a jeho syn (pracovat) v závodě na automobily.
  • Zdena (milovat) Prahu.
  • Já (milovat) Moskvu.
  • (Děkovat — 1-е лицо ед. числа) své kamarádce za novou knihu.
  • (Děkovat — 1-е лицо мн. числа) vám za pomoc.
  • Studenti (děkovat) profesorce za zajímavou přednášku.
  • Jak se jmenuješ? (Jmenovat se) Mirek.
  • Sestry (se jmenovat) Jana a Marta.
  • Moji rodiče (žít) na venkově.
  • Jak dlouho (žít) v Praze? V Praze (žít) měsíc.
  • Kde (žít) váš bratr? Můj bratr (žít) s rodinou v Rize.
  • Co to (pít)? (Pít) čaj.
  • Proč (nepít) černou kávu?
  • Moje dcera (nepít) mléko.
  • Co to (šít)? Věra si (šít) nové šaty.
  • Děti si (hrát) na zahradě.
  • Často (hrát) na piano.
  • Otec a syn (hrát) šachy.
   • Вместо точек вставьте пропущенные предлоги v, na и do:
    • Žiji … Praze.
    • Moje kamarádka studuje … univerzitě.
    • Bratr studuje … vysoké škole ekonomické.
    • Naše babička žije … venkově.
    • Otec pracuje … závodě.
    • Aktovka leží … stole.
    • Bydlím … novém domě.
    • Žijeme … Brně.
    • Sestry pracují … velké továrně.
    • Děti chodí … školy.
    • Bydlím s rodinou … Ukrajině.
    • Večer půjdeme se sestrou … kina.
    • Moje matka je lékařkou … poliklinice.
    • Synovec chodí … školky.
   • Вместо точек вставьте пропущенные союзы а и ale:
    • Bratr … sestra studují na univerzitě.
    • Dědeček … babička žijí na venkově.
    • Ráno … večer si děti hrají na zahradě.
    • Tatínek … maminka odjeli k babičce.
    • Babička nepracuje, … pomáhá matce v domácnosti.
    • Jsem už ženatý, … nemám dosud byt.
    • Byt je velký, … je nás v něm příliš mnoho.
    • Tvého tatínka neznám, … maminku znám dobře.
   • Вместо точек вставьте местоимения má/ moje, tvá/ tvoje, svá/ svoje:
    • Žiji spolu se … sestrou.
    • Jedeme dnes na venkov k … staré babičce.
    • Nesu knihu … sestře Boženě.
    • Čtu dopis od … babičky.
    • Jdeme do zahrady se … kamarádkami.
    • Bydlím u … tety.
    • Děkuji … matce.
    • Jedu ke … sestrám.
    • Seznámím vás se … přítelkyní.
    • Ty neznáš … tetu?
    • Včera jsem viděl … ženu.
    • … vdaná sestra má nový byt.