Урок 3. Склонение одушевленных существительных мужского рода твердой разновидности (тип student). Именительный и винитель- ный падежи множественного числа прилагательных твердой раз- новидности, относящихся к одушевленным существительным мужского рода. Настоящее время глаголов типа prosit, umet, dělat. Образование наречий. Предлоги podle, před.

UNIVERZITA

Praha je sídlem staré univerzity. V Praze jsou i jiné vysoké školy: technika (Vysoké učení technické), Vysoká škola ekonomická, AMU (Akademie muzických umění) a jiné. Na univerzitě studuje1 také mnoho zahraničních studentů z různých států. Jsou to Rusové, Bulhaři, Poláci, Arabové, Indové, Angličané, Američané a mnozí jiní. Arabští, ruští, angličtí, polští a jiní studenti se učí2 česky. Češi se naopak učí rusky, německy, anglicky atd. Všichni studenti poslouchají přednášky z různých předmětů3.

Univerzita je rozdělena na fakulty: filozofickou, pedagogickou, právnickou, lékařskou, přírodovědeckou, matematicko-fyzikální a jiné. Fakulty jsou rozděleny na katedry podle oborů. Na mnohých fakultách jsou také různé vědecké ústavy a laboratoře. Vysokoškolští profesoři a docenti přednášejí a vedou semináře, odborní asistenti a asistenti vedou semináře a praktická cvičení. Na univerzitě jsou posluchárny, studovny a knihovny. Studium na fakultách trvá čtyři až šest let. Výborní posluchači po ukončení studia dělají doktorské zkoušky4. Moji bratři studují na vysoké škole, jeden na fyzikální fakultě a druhý na technice na stavební fakultě. Sestra končí gimnázium. Učí se dobře. Protože má zájem o literaturu5, přihlásí se
na filozofickou fakultu6. V červnu bude skládat přijímací zkoušku. Doufám, že zkoušku udělá dobře.

* * *
V.: Buď zdrav, Karle! Už dlouho jsem tě neviděl. Co pořád děláš7? Studuješ nebo jsi zaměstnaný?
K.: Studuji na vysoké škole.
V.: Na které fakultě?
K.: Na filozofické, dělám češtinu a ruštinu8. A ty, Václave?
V.: Já pracuji v jednom podniku zahraničního obchodu. Mám se dobře. Zaměstnání mě baví. Také jsem studoval jazyky, ruštinu a francouzštinu na jazykové škole. A ty, ve kterém jsi teď ročníku9?
K.: Ve třetím.
V.: Teď máte myslím zkouškové období, že? Máš hodně zápočtů a zkoušek?
K.: Zápočty už mám za sebou10, teď dělám zkoušky.
V.: Kdy děláš zkoušku z praktické ruštiny?
K.: Zkoušku z praktické ruštiny děláme až v letním semestru. Teď v zimním semestru mě čeká zkouška z české literatury, a zítra jdu ke zkoušce z českého jazyka11.
V.: A jaké jsi dostal známky z těch zkoušek12, co jsi už udělal?
K.: Tady máš můj index. Z dějin KSČ jsem dostal jedničku (výborně), a z ruské literatury dvojku (velmi dobře)13.
V.: A co náš přítel Honza? Ten myslím dělá historii. Jak mu to jde14?
K.: Letos se mu to moc nedaří15. Propadl u zkoušky z československých dějin16 (dostal nedostatečnou). Příští týden má reprobaci (opravný termín). Snad se mu to povede17.

Slovníček

bavit увлекать, интересовать
čekat ждать
červen, -vna m июнь
čeština, -y f чешский язык
doufat надеяться
fyzikální fakulta, -у f физический факультет
gymnázium, -а n гимназия
hodně много
index, -u m зачетная книжка
Ind, -а m индиец
knihovna, -у f библиотека
KSČ Коммунистическая партия Чехословакии
laboratoř, -e f лаборатория
lékařský медицинский
letos в этом году
naopak наоборот
obor, -u m профессия
obyvatel, -e m житель
odborný asistent, -а m старший преподаватель
podnik zahraničního obchodu внешнеторговое объединение
poslouchat слушать
posluchač, -e m слушатель
posluchárna, -у f аудитория
praktická cvičení практические занятия
předmět, -u m предмет
přednášet читать лекции
přednáška, -у f лекция
příští следующий
reprobace, -e f пересдача экзамена
ročník, -u m курс
ruština, -у f русский язык
různý разный
sídlo, -a n местонахождение, резиденция
snad вероятно, возможно
stát, -u m государство
stavební строительный
studium, -а n учеба
studovna, -у f комната для занятий
trvat продолжаться
tyden, -dne m неделя
ústav, -u m институт, учреждение;
vědecký ústav научно-исследовательский институт
všichni все
výborný отличный
vysoká škola вуз
vysokoškolský profesor, -a m профессор высшего учебного заведения
zahraniční иностранный
zápočet, -čtu m зачет
zkouška, -у f экзамен, přijímací
zkoušky приемные экзамены
zkouškové období экзаменационная сессия

Лексико-грамматические пояснения

 1. Глагол studovat имеет несколько значений:

  а) studovat (něco) — изучать (учить) что-либо
  Примеры:
  Studuji slovanské jazyky. — Я изучаю славянские языки.
  Studuji matematiku. — Я изучаю математику.

  б) studovat (někde) учиться (где-либо) в вузе
  Примеры:
  Studuji na univerzitě. — Я учусь в университете.
  Bratr studuje na vysoké škole ekonomické. — Брат учится в экономическом институте.

 2. Запомните:
  učit se:
  — česky, češtině, českému jazyku, češtinu
  — rusky, ruštině, ruskému jazyku, ruštinu
  — anglicky, angličtině, anglickému jazyku, angličtinu
 3. poslouchat přednášky (z něčeho): z ruské literatury, z české mluvniceслушать лекции (по какому-либо предмету): по русской литературе, по чешской грамматике
 4. Выражениям dělat zkoušky, skládat zkoušky (z něčeho) соответствует в русском языке выражение сдавать / держать экзамены по какому-либо предмету.
  Пример: Dělám / skládám zkoušku z literatury.Я сдаю экзамен по литературе.

  Примечание. Dělat doktorské zkouškyсдавать экзамены на степень доктора. Эта степень присваивается после окончания университета тем, кто защитил докторскую работу.