Урок 6. Произношение согласных [š], [ž], [č]. Некоторые звуковые соответствия в русском и чешском языках. единственного числа настоящего времени глаголов pracovat, žít. Притяжательные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа.

Согласные [š], [ž], [č]

Согласные [š], [ž] в чешском языке значительно отличаются от соответствующих звуков [ш] и [ж] в русском языке. Чешские [š], [ž] произносятся мягче русских. При образовании чешских [š], [ž] кончик и передняя часть языка приближаются к альвеолярному выступу; при артикуляции русских [ш ] и [ж ] кончик языка больше отодвинут назад, а губы менее округлены и вытянуты, чем при образовании соответствующих чешских звуков.
Чешское [č] близко по образованию к русскому [ч], но несколько тверже последнего. При артикуляции чешского [č] затвор образуется на задней части альвеол. Компонентами чешского [č] являются [t + š], русского [ч] — [т’ + ш’].

Некоторые звуковые соответствия в русском и чешском языках

Для более глубокого понимания закономерностей, характеризующих звуковую систему чешского языка, необходимо познакомиться с некоторыми фонетическими соответствиями в русском и чешском языках. Нередко чешскому [е] в положении между согласными j, ň, ť, d’, ř, š, ž, č, с (иногда l), а также в конце слова после указанных согласных в русском языке соответствует [’а] (орфографическое а или я), a чешскому [i] после указанных согласных в русском языке соответствует [у] (орфографическое у или ю). Сравните примеры:

ulice — улица
ovce — овца
naše — наша
vaše — ваша
moje — моя
tvoje — твоя
slyšet — слышать
běžet — бежать
Francie [francije] — Франция
Itálie [itálije] — Италия
Asie [azije] — Азия
vůle — воля
višně — вишня
pole — поля (им. п. мн. ч.)
pole — поля (род. п. ед. ч.)
lid — люд, народ
klíč — ключ
jitro — утро
piji — я пью
kupuji — я покупаю
šiji — я шью
naši ulici — нашу улицу (вин. п. ед. ч.)
k poli — к полю (дат. п. ед. ч.)
otci — отцу
pijí — они пьют
kupují — они покупают
šijí — они шьют

Примечания: 1. Различный звуковой вид приведенных выше русских и подобных им чешских слов объясняется результатами фонетических изменений, имевших место в истории чешского языка. В положении между исконными мягкими согласными (j, ň, ť, ď, š, ž, č, c, ř, а в некоторых случаях и l) в середине слова и после мягких согласных в конце слова [а] в чешском языке изменилось в [е], а долгий и краткий гласный [u], [ū] после тех же согласных в середине и в конце слова изменился в [i], [ī].
2. В современном чешском языке после указанных мягких (или бывших мягких) согласных нередко находим а и u. Обычно это представлено или в заимствованных словах типа cukr, или в словах, образованных по аналогии, например: píšu, как nesu и др.

Грамматические замечания
 1. В 1-м лице ед. числа глаголов настоящего времени кроме окончаний -u и -m возможно также окончание -i: žiji я живу, šiji я шью, biji я бью, а в 3-м лице настоящего времени мн. числа кроме окончания -ou (nesou, vezou, vedou, berou) возможно также : šijí они шьют, pijí они пьют, pracují они работают.

  Примечания: 1. Окончание глаголов в 1-м лице ед. числа и в 3-м лице мн. числа настоящего времени получилось в результате изменения u > i, ú > í . Сравните с русскими формами: я пью, они пьют и др.
  2. Глаголы 3-го лица настоящего времени ед. числа всегда оканчиваются на гласный: běží он бежит, čte он читает, píše он пишет, žije он живет.

 2. Притяжательные местоимения náš, váš в ед. числе:
  • мужской род: náš, váš: náš dům, váš bratr
  • женский род: naše, vaše: naše ulice, vaše duše
  • средний род: naše, vaše: naše okno, vaše pole
УПРАЖНЕНИЯ
 1. Произнесите параллельно русские и чешские слова:
  živ — жив
  mažu — мажу
  možno — можно
  žába — жаба
  žito — жито
  vážný — важный
  šest — шесть
  šum — шум
  šiška — шишка
  muž — муж
  muška — мушка
  pyšný — пышный
  čas — час
  čaj — чай
  čin — чин
  čerti — черти
  často — часто
  bič — бич

 2. Произнесите следующие слова и словосочетания:
  • žák, živ, žába, žádný, život, žízeň;
  • paže, rýže, kůže, mažu, vážu;
  • možnost, družba, vážný;
  • šest, šít, šum, šaty, šátek, šustět, šeptat, široký, šedivý, duše, sešit, píšu, pošta, tužka, šiška;
  • máš, dáš, píšeš, slyšíš;
  • čas, čaj, část, čest, Čech, čin, často, čekat, čistý, číslo, večer, cvičení, rodiče, začít, učit se, cvičit;
  • dědeček, babička, vnučka, kočka, ročník, ručník;
  • černý šátek, červená šála, žluté šaty, kožená čepice, šedá kočka, dnešní pošta, těžký život, oranžová tužka, železný klíč
 3. Прочитайте следующие предложения:
  Žáci píší cvičení. — Učitel zkouší žáky. — Božena běží do školy. — Babička šije šaty. — Dědeček čte časopis. — Jan píše článek. — Růžena čeká na Čestmíra. — Božena váže šálu. — Můžeš mi půjčit klíče? — Můžeš mi zašít košili? — Můžeš to položit na okno? — Můžeš udělat tu práci? — Můžeš mi vrátit ten časopis?
 4. Выделенные слова замените словами в скобках:
  • Božena žije s manželem v Žatci. (v Žilině, ve Žďáru)
  • Dáša šije Vaškovi košili. (Šárka, Nataša)
  • Šaty mi můžeš položit na židli, (knížky, sešity)
  • Můžeš mi půjčit na okamžik tužku? (klíč, šálu)
  • Kdy napíšeš to cvičení? (ten úkol, ten článek)
 5. Прочитайте вопросы и ответы. Обратите внимание на правильную интонацию:
  — Со to píšeš? Píšu cvičení.
  — Co to čteš? Čtu článek.
  — Co to šiješ? Šiji šaty.
  — Co to píješ? Piji čaj.
  — Co to myješ? Myji okno.
  — Chodíš tam často? Ano, velmi často.
  — Mluvíš s ním často? Ano, velmi často.
  — Vidíš ho často? Ano, velmi často.
 6. Поставьте вопросы во втором лице ед. числа по образцу: Píšu článek. — Ту také píšeš článek?
  Žiji v Žatci. — Piji čaj. — Čtu časopis. — Běžím do školy. — Mluvím česky.
 7. В начале предложения добавьте:
  а) Vis, že … — Ты знаешь, что …

  Образец: Bude schůze. — Víš, že bude schůze?
  — Aleš odešel.
  — Vašek přijel z Moskvy.
  б) Možná, že … — Возможно …
  Образец: Bude sněžit. — Možná, že bude sněžit.
  — Ta knížka leží na židli.
  — Žena už odešla.
 8. Выучите наизусть диалог:
  — Co to čteš?
  — Jeden český časopis.
  — Ту umíš česky?
  — Trošku. Učím se ve škole.
  — Что ты читаешь?
  — Один чешский журнал.
  — Ты знаешь чешский язык?
  — Немного. Я учу его в школе.

 9. Переведите следующие слова и предложения, сопоставляя звуковой вид чешских слов с соответствующими русскими словами:
  • revoluce, centralizace, civilizace, deformace, argumentace, improvizace;
  • baktérie, linie, duše, kůže, vůle, pečeť;
  • otec — otce, čaj — čaje, kraj — kraje, nůž — nože, kůň — koně, pokoj — pokoje;
  • lidé, kožich, štika, jih, jitro;
  • bít — biji — bijí, pít — piji — pijí, šít — šiji — šijí, žít — žii — žijí, mýt — myji — myjí;
  • pracovat-pracují, studovat — studují, milovat — milují, kupovat — kupují

  — Naše ulice je široká.
  — Vaše ulice je úzká.
  — Znáš naši ulici?
  — Kdo je to? To je moje sestra.
  — Co je to? To je vaše tužka.
  — Kde je vaše babička? Naše babička je doma.
  — Co dělají vaše sestry? Šijí šaty.
  — Co dělají naši studenti? Kupují slovníky.
  — Máš dnes práci? Dnes práci nemám.
  — Máš klíče? Klíče nemám.

Словарь

babička, -у f бабушка
běžím (inf. běžet) я бегу
cvičení, -í n упражнение
časopis, -u m журнал
čeká (inf. čekat) (он, она) ждет
česky по-чешски;
Umíš česky? Ты говоришь по-чешски? /
Ты знаешь чешский язык?
článek, -u m статья
čteš (inf. číst) ты читаешь
dědeček, -čka m дедушка
jih, -u m юг
klíč, -e m ключ
košile, -e f рубашка
kožich, -u m меховая шуба
kraj, -e m край
kůže, -e f кожа
lidé люди
manžel, -e m муж
můžeš (inf. moci) ты можешь
myješ (inf. mýt) ты моешь
nůž, -nože m нож
odešel<s/trong> (inf. odejít) он ушел
otec, -се m отец
pečeť, -i f печать
píší (inf. psát) они пишут
pokoj, -e m комната
přečíst прочитать
půjčit одолжить
sešit, -u m тетрадь
schůze, -e f собрание
slovník, -u m словарь
sněžit: bude sněžit пойдет снег
šála, -у f шаль
šaty, -ů pl платье
šije (inf. šít) (он, она) шьет
ten тот, этот
trošku немножко
tužka, -у f карандаш
úkol, -u m задача, задание
ušít сшить
úzký узкий
уже
váže (inf. vázat) (он, она) вяжет
vrátit вернуть
vůle, -e f воля
zkouší (inf. zkoušet) (он, она) экзаменует; проверяет
žák, -а m ученик
žena, -у f жена; женщина
žije (inf. žít) (он, она) живет