Урок 9. Чередование кратких и долгих гласных. Чередование согласных и групп согласных. Произношение групп согласных.

Чередование кратких и долгих гласных

Особенностью звуковой системы чешского языка является чередование кратких и долгих гласных в пределах одной морфемы. Чередования в современном чешском языке могут быть количественными — когда в пределах одной и той же морфемы чередуются одинаковые по качеству гласные, различающиеся только краткостью или долготой, например: а/á, е/é, i/í, и качественно-количественными, когда чередующиеся гласные различаются не только долготой или краткостью, но и различным качеством (образованием), например: о/ů, е/í, u/ou и др. В современном чешском языке чередование гласных имеет, как правило, морфологический характер, то есть характеризует различные словообразовательные или словоизменительные категории, а также разные формы одних и тех же слов. Сравните ниже приводимую таблицу чередований долгих и кратких гласных и их соответствий в русском языке.
[table id=3 /]
Кроме указанных выше чередований долгих и кратких гласных, в чешском языке есть ряды чередующихся гласных:
[table id=4 /]

Примечания:
1. Как правило, представлены не все чередования, а только два или три типа: e/á/í; í/a; e/í.
2. В русском языке всем этим чередующимся звукам соответствует [’а] (а с предшествующей мягкостью согласных, орфографическое я).
3. Кроме чередований, характерных только для чешского языка, есть также чередования, свойственные русскому языку и другим славянским языкам: е/о, о/á, u/у:

 • vezu — vozím, nesu — nosím;
 • nosit — přinášet, vozit — odvážet;
 • sluch — slyšet и др.

Чередование согласных и групп согласных

В чешском языке очень распространено чередование согласных и групп согласных в одной и той же морфеме. Некоторые из этих чередований представлены в русском языке и в других славянских языках. Исторически обусловленные чередования согласных и групп согласных имеют в современном чешском языке характер морфологических чередований. Они возникают при образовании различных грамматических форм, а также во многих случаях при словообразовании. Сравните важнейшие чередования согласных и их соответствия в русском языке:
[table id=5 /]

Произношение групп согласных

а) Группа согласных sh произносится или как [sch] (в Праге и в Средней Чехии), или как [zh] (главным образом в Моравии). Таким образом, shoda произносится как [schoda]/[zhoda], shromáždění — как [schromážďenī]/[zhromážďenī].

б) Согласный [n] в положении перед задненёбными согласными [k], [g], [ch] приспосабливается по месту артикуляции к последующему согласному и произносится как задненёбный носовой: banka [baŋka], Anglie [Aŋglije], tenký [teŋkī].

в) Двойные согласные внутри несложных слов, а также в словах префиксальных произносятся обычно как одиночные: Anna [ana], činnost [činost], měkký [mňekī]. Это же правило распространяется на группы согласных, которые возникают в результате уподобления по звонкости или глухости: nižší [ňišī], vítězství [vīt’estvī].

г) Согласные t и d в сочетании с последующими свистящими и шипящими s, š произносятся обычно как аффрикаты [с], [č]: lidský [lickī], mladší [mlačī]. B словах префиксальных, а также на стыке двух слов указанные группы согласных произносятся обычно раздельно.

УПРАЖНЕНИЯ

 1. Произнесите следующие слова:
  • [sch] / [zh]: shoda, shon, shodit, shořet, shrábnout, shánět, shrnout, shromáždit, shnilý, na shledanou
  • только [zh]: shora, shluk, sházet, shladit tank, banka, branka, venku, tenký, Hanka, Blanka, Lenka, Anglie, Angara, Kongo ranný, činný, cenný, slunný, kamenný, měkký, vyšší, tišší, nižší, dražší

 2. Прочитайте следующие слова. Обратите внимание на чередование долгих и кратких гласных:
  • dům — v domě, vůz — ve voze, kůň — na koni, dvůr — na dvoře, důl — v dole, nůž — bez nože, sůl — bez soli, hůl — s holí, sníh — na sněhu, vítr — ve větru
  • most — můstek, krok — krůček, roh — růžek, zub — zoubek, dub — doubek, kus — kousek, kruh — kroužek, květ — kvítek, dům — domek, stůl — stolek
  • kráva — krav, vrána — vran, jáma — jam, síla — sil, lípa — lip, díra — děr, míra — měr, trouba — trub
  • víra — věřit, míra — měřit, úder — udeřit, údiv — udivit, východ — vycházet, západ — zapadat, nákup — nakoupit, výklad — vykládat
  • nést — nesu, vézt — vezu, plést — pletu, růst — rostu, žít — žiji, pít — piji, mýt — myji, plout — pluji

 3. Прочитайте предложения, переведите их на русский язык. Обратите внимание на чередование гласных:
  Tam stojí dům. Tam stojí domy. — To je náš stůl. To jsou naše stoly. — Hned přinesu nůž. Hned přinesu nože. — To je vůz do Moskvy. To jsou vozy do Moskvy. — To je hezký kůň! To jsou hezcí koně. — To je náš dům. Za domem je zahrada. — Máme velký dvůr. Na dvoře si hrají děti. — Za městem je důl. V dole pracují horníci. — Pod oknem je lípa. Na náměstí je několik lip. — Tamhle je kráva. Vdružtvu je mnoho krav. — Před námi je jáma. Na poli je mnoho jam.
 4. По образцу выделенных слов дополните отсутствующие слова:
  • dům — domek, dvůr — …, stůl — …;
  • vůz — vozík, nůž — …, kůl — …;
  • zub — zoubek, dub — …, kus — …;
  • jáma — jamka, brána — …, kráva — …;
  • bouda — budka, houba — …, trouba — …;
  • žít — žiji, šít — …, pít — …;
  • nést — nesu, vézt — …, plést — …

 5. Прочитайте слова и словосочетания. Обратите внимание на чередование согласных:
  • ruka — na ruce, noha — na noze, socha — o soše, hora — na hoře, Amerika — v Americe, Praha — v Praze, Ankara — v Ankaře, Jitka — Jitce, Olga — Olze, Věra — Věře
  • Slovák — Slováci, soudruh — soudruzi, Čech — Češi, kluk — kluci, hoch — hoši, bratr — bratři, pionýr — pionýři
  • vrátit — vracet, obrátit — obracet, hodit — házet, nosit — přinášet, vozit — vyvážet
  • probudit — probuzen, navrátit — navrácen, vyhodit — vyhozen, vyprosit — vyprošen, nanosit — nanošen, ohrozit — ohrožen
 6. От приведенных форм косвенных падежей образуйте форму им. падежа:
  Образец: na noze — noha

  • na ruce — …; v Praze — …; o mouše — …; na Volze — …; v řece — …; o soše — …; na váze — …; o bleše — …; k sestře — …; k Olze — …; o Věře — …; o Blance — …
 7. От приведенных форм мн. числа образуйте им. падеж ед. числа:
  Образец: vlci — vlk
 8. ptáci — …; bratři — …; soudruzi — …; hoši — …; pionýři — …; Češi — …; Slováci — …; Maďaři — …; dělníci — …; doktoři — ..

 9. Выучите наизусть диалог:
  — Už přijel ten sovětský soudruh?
  — Který? Přijeli dva sovětští soudruzi
  — Ten profesor z univerzity, со bude u nás přednášet.
  — Oba jsou univerzitní profesoři.
  — Уже приехал этот советский товарищ?
  — Который? Приехали два советских товарища.
  — Тот профессор из университета, что будет у нас читать лекции.
  — Они оба — профессора из университета.

Словарь

dělník, -a m рабочий
domek, -mku m домик
dvůr, dvora m двор
hned сейчас, тотчас
hoch, -a m мальчик
kluk, -а m мальчик
který какой, который
kůň, koně m лошадь
kvést цвести
Maďar, -а m венгр
moucha, -у f муха
náměstí, -í n площадь
několik несколько
před перед
soudruh, -a m товарищ
stojí (inf. stát) (он, она) стоит
tamhle вон там
vím (inf. vědět) я знаю
vzít взять
zahrada, -у f сад